Neler yapıyoruz?

Günümüzde toplam dünya nüfusunun %29 yani 2 milyar insan sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal Medya Yönetimi; bir ürün veya hizmetin Facebook, Twitter, Linkedin gibi sosyal paylaşım sitelerinde, kullanıcılar ile marka arasındaki iletişimin yönetilmesi ve içerik sağlanmasıdır. İletişimde güçlü bir kaynak haline gelen ve istediğiniz kitleye zaman ve mekan gözetmeden ulaşabilme imkanı sunan sosyal medya, doğru yönetildiğinde eşsiz bir pazarlama aracı olarak markalara artı değer katmaktadır. Sosyal medya, müşterilerin nabzını ölçmek için kullanabilecek en etkili araçlardan biridir. Pazar hakkında bilgi sahibi olmak ve hedef kitlenin ihtiyaçlarını en doğru şekilde tespit etmek için ihtiyaç duyulan bir medya aracıdır.

Sosyal Medyanın bu kadar önemli olduğu çağda gerek firmalar gerekse kişiler için bu mecradan uzak durmak neredeyse imkânsızdır. Firmaların ulaşmak istedikleri kitlelere en etkin biçimde ulaşmaları ve sektörde güçlü bir biçimde yer almaları için sosyal medyayı doğru bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle kurumların her geçen gün sosyal medya konusunda, bilgiye, yetişmiş iş gücüne ve doğru içerik üretimi ile yönlendirilmeye ihtiyaçları artmaktadır.

Sosyal medya hesaplarını yönetmek pratikte oldukça basit gözükse de uygulamada oldukça özveri ve beceri isteyen bir iştir. Çünkü firmalar, kurumsal yapılarına uygun içerik üretip doğru görsel tasarımlar ile amaçlarına uygun olan sosyal medya araçlarını kullanarak hedef kitlelerine ulaşabilirler.

KOBİ BT’nin konusunda deneyimli iletişim ekibi, tümleşik marka yönetiminin içinde sosyal medyanın artık gereklilik olduğuna inanır ve bu konuda müşterilerinin ihtiyacına uygun olan sosyal medya araçlarına yönelik hizmet verir. Markaların, dijital alanda, sosyal medya stratejisini belirleyip buna uygun şekilde iletişim sürecini yönetir.

Pazarlama İletişimi, tüketiciler ile kuruluş arasında oluşan sürekli bir diyalogtur. İletilen mesajların tüketicilerin zihninde bilgi olarak kalması ve dolayısıyla gelecekteki satın alma kararlarını etkilemesi arzulanmaktadır. Bu özelliği ile tutum kazandırma ve tutum değiştirme süreçlerini kapsayan ikna edici bir iletişim olarak adlandırılabilir.

Pazarlama iletişimi denilince; sadece pazarlama karması elemanlarından tutundurma çalışmaları (reklam, halkla ilişkiler, promosyon, kişisel satış) akla gelmekteydi. Günümüzde ise pazarlama iletişimi tutundurma çalışmaları ile beraber, ürünün tasarımı ve ambalajıyla başlayan, satış ve satış sonrası hizmetlere kadar uzanan geniş bir kavram haline geldi.

Kobi BT, kurum ve kurum ürün/hizmetlerine uygun pazarlama iletişimi stratejilerini belirleyerek kurumların pazar odaklı hedeflerine ulaşmayı sağlayacak yöntemlerin seçilmesine önem vermektedir. KOBİ BT’nin uzman iletişim ekibi, etkin bir pazarlama iletişimi stratejisi oluştururken hedef kitlenin segmentlere ayrılması, her bir segment için farklı bir pazarlama stratejisinin oluşturulması, ürünlerin hedef kitleye yönelik olarak rekabet ilişkileri çerçevesinde konumlanması, marka kişiliğinin oluşturulması, marka değerlerinin belirlenmesi, ürün/marka iletişim planlarının hazırlanması, deneyimsel pazarlama, dijital iletişim gibi pek çok alanda proje önerileri oluşturup uygulamaktadır.

Basit bir tanımla bir kurumun "kendini ifade etmesi" şeklinde yorumlanabilecek kurumsal iletişim, kurum içi ve dışında sürdürülecek iletişimin hedeflenen yönde geliştirilmesi ve bu amaçla iletişim ve tanıtım araçlarının tasarlanması, kullanılması, yönlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla yürütülen stratejik faaliyetler bütünüdür. Kurumsal iletişim ile dış dünya ve kurum arasında sağlıklı bilgi alışverişi, değişen çevre koşulları karşısında uyum, kurumu oluşturan bölümler arasında eşgüdüm, çalışanların motivasyonu ve kurumsal bütünleşme sağlanır.

Bugün kurumların ve markaların itibarları çok daha fazla göz önündedir. Kurumlar hakkında sadece isim, logosu, sembolü vs. hakkında bilgi sahibi olunmamakta, kurumun kim olduğunu en iyi ifade eden tanımlanmış bir kurum kimliğine ve bunun hedef kitlelere iletilmesini sağlayacak bir itibar yönetimine ihtiyaç vardır. Günümüzün ortamı, şeffaf bir iletişim becerisi talep etmektedir. Bu nedenle kurumsal iletişim yönetimi danışmanlığı, stratejik bir bakış açısı ve çok boyutlu bir yaklaşım geliştirebilmeyi gerektirmektedir.

KOBİ BT, algılama yönetimi ile yakından ilişkili gördüğü bu iletişim alanında, müşterilerinin kurumsal itibarını artıracak iletişim stratejileri planlar, uygular ve bu programlar sayesinde şirketlerin uzun dönemli kurumsal algılamalarına olumlu katkıda bulunmayı amaçlar. KOBİ BT’nin konusunda deneyimli iletişimci kadrosu, kurumsal iletişim çalışmalarında öncelikle firmanın/markanın mevcut durumunu değerlendirdikten sonra, toplumda bilinirliği sağlayan kurumsal ögelerin teşkil edilmesi, kurum içi ve dışı iletişim stratejilerinin belirlenmesi, kamuoyu oluşturacak ve koruyacak iletişim çalışmalarında bulunulması ve hedef kitlelerle doğru iletişim kurulması gibi adımları planlamaktadır.

Değişen iş dünyasında kurum içi iletişimin de tanımı değişmektedir. Kurum içi iletişim, yönetim ile “iç müşteriler” olarak adlandırılan çalışanlar arasında bilgi akışını sağlayan bir kanal olarak hizmet etmektedir.  

Kurum içi iletişim; çalışanların, kurumun değerlerini ve kültürünü benimsemesini kolaylaştırma ve kuruma bağlılığını artırma işlevi görür.   Çalışanların kuruma inanması, kendilerini kurumun bir parçası olarak hissetmesi kurum kültürü aracılığıyla sağlanır. Rekabetin yoğun olduğu günümüz ekonomik yapısında, müşterinin tatmin olması, çalışanın tatmin olmasına bağlıdır; başka bir deyişle, mutlu olmayan çalışanın muhatap olduğu kişileri mutlu etmesi mümkün değildir. Bu anlamda; kurum içi iletişimin kurumun hedeflerine ulaşmasında destek almak için yapılan bir yatırım olduğunu unutmamak gerekir. Çalışanların ortak değerlere sıkı sıkıya bağlanması kurumun başarısını ve müşteri memnuniyetini ve sonuçta karlılığı sağlayacaktır.

KOBİ BT, kurumsal bilgilerin ve yeniliklerin önce çalışanlarla paylaşılabilmesi ve çalışanların sadakatinin ve motivasyonunun sağlanabilmesi amacıyla kurum içi iletişim faaliyetlerini planlı ve süreklilikle yürütür. KOBİ BT’nin profesyonel iletişim ekibi, kurum içi iletişim çalışmalarında; kurumun gelecek planlarından yola çıkarak stratejisine uygun ve kurumun iş hedefleri ile ilişkilendirilmiş bir iç iletişim stratejisinin geliştirilmesi, hedef kitlenin tanımlanması, hedef kitleden beklenen algılama ve davranış değişikliklerinin tanımlanması ve/veya iletişim hedeflerinin belirlenmesi, projelendirme, planlama ve uygulama, ölçümleme ve değerlendirme gibi aşamaları izlemektedir.

Günümüzde bir işletmenin ayakta kalabilmesi ve daha da önemlisi varlığını sürdürebilmesi için kurum içinde ve dışında olumlu bir imaja sahip olması gerekir. Olumlu imaja sahip olmak kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir şey değildir. Bu çok uzun süre, bazen yıllar süren çalışmalar sonucunda ortaya çıkabilecektir. Kurumların olumlu imaj oluşturabilmeleri için dikkat etmeleri gereken en önemli noktalardan biri sosyal sorumluluktur. Kurumsal sosyal sorumluluk denildiğinde bundan genellikle bir kurumun devamlılık arz eden, büyüme hedefine yönelik olarak çevreyi ve toplumu koruyacak önlemler alarak üretimde/hizmette bulunması anlaşılmaktadır.

Bugün kurumlar sadece kar etmek amacında değildir. Sosyal birer varlık olarak toplumdan aldıklarını geri vermek, içinde bulundukları toplumu daha yaşanılır hale getirmek üzere topluma karşı sorumlulukları vardır. Bu iletişimin doğru yapılması, kurumun itibarının ve marka değerinin artmasına katkıda bulunmakta, hem marka farklılaşmasını sağlamakta, hem de markaya bağlılığı arttırmaktadır.

KOBİ BT’nin konusunda uzman kurumsal iletişim ekibi, kurumsal sosyal sorumluluk projelerini kurumun hedefleri paralelinde planlayarak, kurum çalışanlarının desteği ve gönüllüğünü esas alıp, projenin hayata geçirilmesinde STK’ların desteği ile hareket etmeye önem göstermektedir. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin araştırma, projelendirme, ortak kuruluşlarla anlaşmaların yapılması, izleme, değerlendirme, çalışan gönüllülüğü ve projenin iletişimini kapsayan tüm aşamalarında destek olmaktadır.

TOP
error: İçerik korunuyor !!